AVG

Jachthaven Nieuwboer B.V., gevestigd te Bunschoten Spakenburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038587, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Albert van Halteren treedt in deze overeenkomst op als opdrachtgever, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’

Partij neemt in aanmerking dat:

• Opdrachtgever de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst zijn aangaan waarbij persoonsgegevens worden verwerkt;

• Opdrachtgever en opdrachtnemer ten behoeve van voorgaande een Opdrachtovereenkomst (hierna: “overeenkomst”) hebben gesloten;

• Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens wil laten verwerken door opdrachtnemer;

• Verwerking uitsluitend plaats zal vinden in het kader van deze overeenkomst en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald;

• de in deze overeenkomst gehanteerde begrippen, zoals: ‘opdrachtnemer’, ‘opdrachtgever’ , ‘verwerking’ en ‘persoonsgegevens’, de zin en betekenis hebben die daaraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU2016/679) is gegeven;

• Opdrachtnemer bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen haar macht ligt;

• De AVG aan opdrachtgever de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen, en ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging;

• De AVG daarnaast aan opdrachtgever de plicht oplegt om toe te zien op de naleving van die maatregelen;

• Partijen conform de AVG hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze overeenkomst.

komen als volgt overeen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Opdrachtnemer verbindt zich onder de voorwaarden van deze overeenkomst in opdracht van opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen.

1.2 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals tussen partijen overeengekomen.

1.3 De in opdracht van opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van opdrachtgever. Opdrachtnemer verwerkt de verkregen persoonsgegevens niet ten behoeve van eigen doelen.

1.4 Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt of wanneer dit niet het geval is een melding bij het Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden.

1.5 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid

2.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze opdrachtnemersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

2.2 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de opdrachtnemersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtnemer

3.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal opdrachtnemer zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

3.2 De verplichtingen van opdrachtnemer die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

4.2 Opdrachtnemer zal opdrachtgever, indien zij daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Opdrachtnemer mag in het kader van de overeenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtgever, uitsluitend in het geval daar gegronde redenen voor zijn, het inschakelen van die derde kan verbieden.

5.2. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk tenminste dezelfde plichten op zich nemen als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

5.3. Opdrachtnemer zal opdrachtgever, indien zij daarom expliciet verzoekt, steeds opgave doen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen voldoende en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2 Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan opdrachtnemer ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

7.1 Op alle persoonsgegevens die opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

7.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 8. Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (ook een mogelijk daartoe) zal opdrachtnemer zich naar beste kunnen inspannen om opdrachtgever daarover onverwijld te infomeren. Van een inbreuk op de beveiliging is sprake als de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking en niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt. Opdrachtgever is en blijft vervolgens verantwoordelijk voor de afweging of de gemelde inbreuk op de beveiliging van opdrachtnemer leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens en er een verplichting bestaat om het (mogelijke) datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.2 Een melding van een datalek door opdrachtnemer aan opdrachtgever als genoemd in artikel 8.1 moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan.

8.3 Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor meldingen die opdrachtgever aan een betrokkene had moeten doen volgens de betrokkene, derden/en of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in de AVG, richt aan opdrachtnemer, zal opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 10. Duur en beëindiging

10.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst.

10.2. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming. Wijzigingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 De overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst, zullen, voor zover niet dwingend anders wordt voorgeschreven worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Spakenburg.

***

Activiteiten

Weekmarkt
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

klanten beoordelen ons gemiddeld met een:

9,8
1 beoordelingen

Westdijk 36 3752 AE Spakenburg | Tel: 033-2982306 | info@jachthavennieuwboer.nl

Alle rechten voorbehouden 2021 Jachthaven Nieuwboer